Školenie pre výkon prác na stavbe MO34 a sektory 1-2 EMO/EBO

Vstupné školenia dodávateľov

Základné (vstupné) školenie (pre nových pracovníkov) do priestorov MO34 a do sektorov 1-2 EBO/EMO

Podmienky na prihlasovanie a účasť pracovníkov na školeniach zostávajú nezmenené.

  • školenia majú teoretickú časť v trvaní 1 deň – bezplatne.
  • školenia sa realizujú v školiacich priestoroch MO34 (budova 11- 643/007 šatne a umývarne 2) v utorok a štvrtok v slovenskom, a v stredu anglickom jazyku v čase od 8:00 hod do 15:00 hod.

Periodické školenie do priestorov MO34 a do sektorov 1-2 EBO/EMO - od 1.7.2019 je zavedená zmena v prihlasovaní a realizácii periodických školení.

Vyplnenú žiadosť (prihlasovaciu tabuľku) o zaradenie pracovníka na periodické školenie zašle poverený zamestnanec externej dodávateľskej organizácie, v elektronickej forme (nie scan) e-mailom na adresu skolenia@kontrolspol.sk, na základe čoho mu budú spätne zaslané prihlasovacie údaje pre dotknutého pracovníka do aplikácie https://elearning.kontrolspol.sk.

Periodické školenie do priestorov MO34 a do sektorov 1-2 EBO/EMO pozostáva zo štúdia, ktoré prebieha on-line formou (štúdium cez počítač) na stránke https://elearning.kontrolspol.sk. Po preštudovaní školiacich materiálov a úspešnom absolvovaní informačnej skúšky (30 otázok / 80% úspešnosť), sa pracovníkovi sprístupní možnosť zaregistrovať sa na overenie vedomostí realizované v školiacich priestoroch SEMO 34 písomným testovaním.  

Overenie vedomostí z periodických školení sa realizuje v pondelok (v slovenskom jazyku) a v stredu (v slovenskom a anglickom jazyku) podľa rozvrhu v školiacich priestorov SEMO 34 (budova 11- 643/007 šatne a umývarne 2) písomným testovaním.

  • KONTROLSPOL, s.r.o, vydá úspešným účastníkom školení „Osvedčenie“ s potvrdením absolvovania školenia. Toto Osvedčenie je podkladom pre vybavenie vstupu do priestorov MO34 aj do sektorov 1-2 EBO/EMO. Netreba absolvovať  e-learning a testovanie v JE EBO/EMO.

Pre bližšie informácie ohľadom všetkých typov školení a rozdelenia sektorov jadrových elektrární prosím navštívte internetovú stránku Slovenských elektrární, a.s. na tomto odkaze.