Revízia noriem ISO

Revízia noriem ISO

 

STN EN ISO 9001:2016 a STN EN ISO 14001:2016 sú VYDANÉ!!!

 

Norma upravujúca požiadavky pre systémy manažérstva kvality označená ako ISO 9001:2015 bola schválená a vydaná dňa 23.9.2015. Následne bola vo Februári vydaná STN EN ISO 9001:2016. Jednou z najdôležitejších zmien v revízii je zavedenie prístupu založeného na identifikácii a riadení rizika, menšie množstvo predpísaných požiadaviek, menží dôraz na dokumentáciu, lepšia použiteľnosť štandardu pre oblasť služieb, požiadavka na určenie hraníc SMK, silnejší dôraz na pochopenie súvislostí organizácie, potrieb a očakávaní zainteresovaných strán, silnejší dôraz na vodcovstvo a väčší dôraz na dosahovanie výstupov s cieľom zlepšiť spokojnosť zákazníka. 

 

O niečo skôr na zažiatku Septembra bola schválená a vydaná norma upravujúca požiadavky pre environmentálne manažérske systémy označená ako ISO 14001:2015. Následne v Apríli 2016 bola preložená a vydaná slovenská verzia medzinárodnej normy v podmienkach STN s označením STN EN ISO 14001:2016.

Konečný dátum schválenia a vydania normy upravujúcej požiadavky pre systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, v súčastnosti známej ako OHSAS 18001:2007 ktorá sa po revízii zmení na ISO 45001:2016, nie je zatiaľ známy, no odhaduje sa niekedy v priebehu budúceho roka 2016.

 

V prípade ISO 14001:2015 boli identifikované nasledovné oblasti zmien:

 • zvýšenie dôležitosti environmentálneho manažérstva v strategických procesoch organizácie,
 • orchana ŽP v rámci kontextu organizácie,
 • zlepšovanie environmentálnej výkonnosti,
 • myslenie založené na životnom cykle produktu,
 • a iné.

Najvýznamnejšie rozdiely normy ISO 45001:2016 oproti OHSAS 18001:2007:

 • zvýšené zameranie sa na kontext organizácie,
 • definovanie konkrétnych požiadaviek na manažmen organizácie (vodcovstvo),
 • jednoznačnejšie riešenie rizík a príležitostí,
 • zabezpečenie riadenia ourstorcovaných procesov,
 • a iné.

 


Zaujímate sa, aký konkrétny dopad budú mať zmeny v predmetných normách ISO na Váš systém manažérstva? Neváhajte nás kontaktovať a vyžiadajte si podrobnejšie informácie.

V rámci revízie uvedených noriem naša spoločnosť ponúka konzultačné a odborné činnosti zamerané na:

 • analýzu súčastného stavu zavedeného systému manažérstva v organizácii - audit systému manažérstva,
 • vypracovanie rozdielovej (GAP) analýzy s požiadavkami revidovaných noriem,
 • návrh opatrení za účelom splenia požiadaviek revidovaných noriem,
 • zdokumentovanie systémov manažérstva v zmysle revidovaných noriem,
 • implementáciu požiadaviek revidovaných noriem do procesov organizácie,
 • prípravu a účasť na recertifikačnom audite systémov manažérstva.