OHSAS 18001:2007 - Systém manažérstva BOZP

OHSAS 18001:2007

Normy z radu OHSAS boli vypracované z dôvodu zvyšujúceho sa dopytu zákazníkov po preukázateľnom manažérskom systéme týkajúceho sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP). Norma OHSAS 18001 bola vypracovaná tak, aby bola kompatibilná s normami ISO 9001 a 14001 a to z prostého dôvodu: uľahčiť integráciu manažérskych systémov do jednotného integrovaného manažérskeho systému. 

Množstvo organizácií začali s vykonávaním preskúmaní, resp. auditov výkonnosti BOZP, avšak takéto činnosti neposkytujú záväzok o tom, že organizácie nielen že spĺňajú právne a iné požiadavky, ale aj o tom, že ich neustále spĺňať budú. A preto aby bola ich snaha skutočne efektívna, je potrebné zaviesť určitý poriadok a riadenie do procesov organizácie. Rozprávame o manažérskom systéme. 

Norma OHSAS umožňuje organizáciám zoznámiť sa s prvkami efektívneho riadenia systému manažérstva BOZP s cieľom dosiahnuť ciele v oblasti BOZP, ale aj ekonomické ciele. Norma OHSAS v tomto ohľade špecifikuje požiadavky na vytvorenie a zavedenie politiky a cieľov BOZP berúc do úvahy všetky relevantné právne požiadavky a informácie o rizikách v oblasti BOZP. Táto norma preto určuje požiadavky pre manažérske systémy BOZP umožňujúc organizáciám riadenie rizík a zvyšovanie výkonnosti BOZP a je aplikovateľná pre všetky druhy organizácií bez ohľadu na veľkosť, zameranie, lokalitu či kultúru, ktoré chcú:

  • zaviesť systém manažérstva BOZP a tým eliminovať alebo minimalizovať riziká svojich zamestnancov alebo iných     zainteresovaných strán, ktoré sú vystavené nebezpečenstvám v rámci ich každodenných aktivít,
  • zaviesť, udržiavať a sústavne zlepšovať systém manažérstva BOZP,
  • zaistiť zhodu so stanovenou politikou BOZP,
  • preukázať zhodu s normou OHSAS 18001.