Odborná spôsobilosť

Odborná spôsobilosť

Spoločnosť KONTROLSPOL, s.r.o. zabezpečuje prostredníctvom kvalifikovanej štruktúry odborne spôsobilých pracovníkov komplexné služby v oblasti projektového riadenia a odborných prehliadok a skúšok pri výrobe, montáži, opravách, rekonštrukcii a vyraďovaní vyhradených technických zariadení tlakových, plynových, elektrických a zdvíhacích pri realizácii energetických investičných zákaziek v tuzemsku i zahraničí.

Zároveň spoločnosť KONTROLSPOL, s.r.o. zabezpečuje bezpečnostno-technickú službu, výchovu a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov v oblasti ochrany práce, v oblasti obsluhy a opráv vyhradených zariadený tlakových a výchovu a vzdelávanie v oblasti ochrany práce v rozsahu VaV elektrotechnikov.

Spoločnosť KONTROLSPOL, s.r.o. je zabezpečuje všetky svoje činnosti v súlade s požiadavkami noriem ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 a OHSAS 18001:2007.

 

Služby zabezpečujeme v rozsahu nasledovných oprávnení:

certifikatOsvedčenie o akreditácii č. I 002 podľa požiadaviek normy ISO/IEC 17020:1998
- podľa požiadaviek normy ISO/IEC 17020:1998 na inšpekčné činnosti zamerané na overenie splnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení vrátane zariadení v jadrovej energetike v rozsahu vykonávania skúšok a prehliadok a posudzovania sprievodnej technickej dokumentácie a dokumentácie technických zariadení a technológií, projektovej dokumentácie stavieb s technickými zariadeniami, technických zariadení a materiálov z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa rozsahu akreditácie.
certifikatOprávnenie č. 581/4/2012 TZ – S - Aa1, a2, a3, a4, b1, b2, e, Ba, b1, b2, e1, e2, f1 a č. 582/4/2012 - TZ - S - Af, g
- na odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení tlakových v prevádzke podľa vyhlášky MPSVaR SR č. 718/2002 Z.z. v znení vyhl. č.508/2009 Z.z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení.
certifikatOprávnenie č. 209/4/2012 – PZ - S - Aa, d, f, g, h, i Ba, d, f, g, h1, i 
– na odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových podľa vyhlášky MPSVaR SR č. 718/2002 Z.z. v znení vyhl. č.508/2009 Z.z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení.
certifikatOprávnenie č. 42/4/2008 – EZ – S - E1 – A,B
- na odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických podľa vyhlášky MPSVaR SR č. 718/2002 Z.z. v znení vyhl. č.508/2009 Z.z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení.
certifikatOprávnenie č. 193/4/2012 – ZZ - S - Aa, b, Ba, b, c, f
- na odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení zdvíhacích podľa vyhlášky MPSVaR SR č. 718/2002 Z.z. v znení vyhl. č.508/2009 Z.z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení.
certifikat

Oprávnenie č. BTS-0027/12
- na vykonávanie bezpečnostno-technickej služby v zmysle zákona č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce

certifikatOprávnenie č. VVZ-0738/07-01.1
– na vykonávanie výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce v rozsahu VaV zamestnancov a vedúcich zamestnancov podľa zákona č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce.
certifikatOprávnenie č. VVZ-1582/07-02.2
– na vykonávanie výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce v rozsahu VaV osôb na obsluhu vyhradených technických zariadení tlakových podľa zákona č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce.
certifikatOprávnenie č. VVZ-1583/07-02.3 
– na vykonávanie výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce v rozsahu VaV osôb na opravy vyhradených technických zariadení tlakových podľa zákona č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce.
certifikatOprávnenie č. VVZ-0622/07-05.1
– na vykonávanie výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce v rozsahu VaV elektrotechnikov, samostatných elektrotechnikov a elektrotechnikov na riadenie činností alebo na riadenie prevádzky podľa zákona č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce.
certifikat

Certifikát č. 160516
– registrácia spoločnosti KONTROLSPOL, s.r.o. ako predkvalifikovaného dodávateľa v systéme Connexio – dodávateľskom informačnom systéme pre energetické spoločnosti v Nemecku, východnej a strednej Európe v kategóriách:

1.05.01 – Computer Hardware & Accessories – Workstations/Servers
2.06.07 – Training & Education Services
4.06.36 – Safety Consultancy
4.07.99 – Other Nuclear & Reactor Services
4.99.99 – Sector Specific Engineering Services

certifikatCertifikát č. SK10/0796 - ISO 9001:2015
- na vykonávanie prehliadok a skúšok, kontrol a meraní zariadení pri ich výrobe, opravách, montáži, uvádzaní do prevádzky a prevádzke, na inžinierske činnosti v oblasti investičnej výstavby, na vykonávanie bezpečnostno-technickej služby a vzdelávania v oblasti ochrany práce, na vykonávanie poradenstva v oblasti integrovaných manažérskych systémov a na predaj hardvéru a softvéru podľa požiadaviek ISO 9001:2015.
certifikatCertifikát č. SK10/0797 - ISO 14001:2015
- na vykonávanie prehliadok a skúšok, kontrol a meraní zariadení pri ich výrobe, opravách, montáži, uvádzaní do prevádzky a prevádzke, na inžinierske činnosti v oblasti investičnej výstavby, na vykonávanie bezpečnostno-technickej služby a vzdelávania v oblasti ochrany práce, na vykonávanie poradenstva v oblasti integrovaných manažérskych systémov a na predaj hardvéru a softvéru podľa požiadaviek ISO 14001:2015.
certifikatCertifikát č. SK10/0798 - OHSAS 18001:2007
- na vykonávanie prehliadok a skúšok, kontrol a meraní zariadení pri ich výrobe, opravách, montáži, uvádzaní do prevádzky a prevádzke, na inžinierske činnosti v oblasti investičnej výstavby, na vykonávanie bezpečnostno-technickej služby a vzdelávania v oblasti ochrany práce, na vykonávanie poradenstva v oblasti integrovaných manažérskych systémov a na predaj hardvéru a softvéru podľa požiadaviek OHSAS 18001:2007.