ISO 9001:2008 - Systém manažérstva kvality

ISO 9001:2008

Zavedenie systému manažérstva kvality (SMK) je výhradným a strategickým rozhodnutím každej organizácie. Samotné zavedenie je ovplyvnené rôznymi faktormi ako napríklad veľkosťou a štruktúrou organizácie, prostredím organizácie, rizikami súvisiacimi s daným prostredím, cieľmi spoločnosti ale aj poskytovanými produktmi alebo službami. 

V súčasnom, rýchlo sa meniacom trhovom hospodárstve, kde má zákazník možnosť si vyberať z množstva ponúk a každá spoločnosť sa snaží zaujať, prilákať a v konečnom dôsledku si udržať svojich zákazníkom, spoločnosti hľadajú prostriedky ako predsvedčiť zákazníkov o tom, že práve ony sú tí praví a tí najlepší. Jedným zo základných nástrojov marketingovej komunikácie je cena a prostredníctvom jej upravovania a prispôsobovania zákazníkom (rôzne akcie, zľavy, výhody) sa spoločnosti snažia pretlačiť na trh a udržať si svoje postavenie. 

Cena však nie je jediným a ani zďaleka by nemala byť rozhodujúcim faktorom pri rozhodovaní. Je množstvo iných, možno aj dôležitejších faktorov, ktoré by mali zákazníci brať do úvahy. Ide v prvom rade o kvalitu produktu alebo služby, kvalitu a časový rámec dodávky, rýchlosť odozvy na požiadavky zákazníka, riešenie reklamácií, dodržiavanie termínov, schopnosť individuálnych riešení šitých na mieru zákazníkovi a mnohé iné. Všetky tieto faktory vyplývajú z kvality riadenia organizácie. 

ISO 9001:2008 poskytuje komplexný rámec pre riadenie organizácií. Zavádzanie SMK je dlhodobý proces, ktorý musí byť pochopený a akceptovaný všetkými zainteresovanými stranami v organizácií. Nie je to iba rozhodnutie vedenia spoločnosti, vybratých zamestnancov alebo iných strán, všetci musia prejaviť vôľu prispievať k funkč

nosti a efektívnosti SMK. Mnoho organizácií vidí v zavedení SMK iba získanie certifikátu. Vedenie spoločnosti nie je ochotné systematicky pracovať a udržiavať SMK. V konečnom dôsledku to vyzerá tak, že s blížiacim sa certifikačným, recertifikačným, alebo dohľadovým auditom sa naoko vykonajú činnosti aby spoločnosť uspela a udržala si svoj certifikát. Avšak ak spoločnosť pochopí význam zavedenia SMK, jej každodenné činnosti sa zjednoduhšia, budú prehľadné a v konečnom dôsledku získa konkurenčnú výhodu vo forme:

  • zvyšovania spokojnosti zákazníkov a iných zainteresovaných strán,
  • znižovania prevádzkových nákladov,
  • eliminovania rizík, 
  • zvyšovania produktivity práce,
  • jasne definovaných zodpovedností a právomocí a
  • zvyšovania kvality produktov resp. poskytovanej služby.