ISO 14001:2004 - Systém environmentálneho manažérstva

ISO 14001:2004

Norma ISO 14001:2004 reprezentuje medzinárodnú normu, ktorá definuje zásady environmentálneho manažérskeho systému (EMS). Inými slovami, norma definuje požiadavky na taký systém riadenia, podľa ktorého organizácie kontrolujú vplyv a dopad ich podnikateľských činností na životné prostredie. Hlavným cieľom tejto normy je poskytovať organizáciam návod ako trvalo zlepšovať a znižovať vplyv ich činností na životné prostredie. Zavedenie normy ISO 14001 vyžaduje od organizácií stanovenie environmentálnej politiky a environmentálnych cieľov, ako aj stanovenie postupu merania výkonnosti organizácie v rámci plnenia deklarovanej politiky a stanovených cieľov. Normu ISO 14001 je možné aplikovať vo všetkých typoch organizácií. 

Prínos normy pre organizácie

Vedenie organizácie zavedením EMS deklaruje svojmu okoliu, partnerom a iným zainteresovaným stranám, že dbá o ochranu životného protredia a otázky týkajúce sa vplyvov, dopadov a ohrození našej "Matky Zem" jej nie sú ľahostajné. Norma pomáha pochopiť a identifikovať aspekty vášho podnikania, ktoré majú vplyv na životnéprostredie prostredníctvom:

  • kontroly vyprodukovaných odpadov, 
  • kontroly envyronmentálnych dopadov na životné prostredie, 
  • súladu so zákonmi a predpismi týkajúcimi sa ochrany životného prostredia, atď.

 

Dopad priemyselných činností na životné prostredie je horúcou témou na rôznych konferenciách a summitoch po celom svete. Najvýznamnejší svetoví lídri a politici sa snažia spomaliť neodvratné globálne otepľovanie a znížiť jeho vplyv prostredníctom znižovania emisií sklenníkových plynov. Malo by však byť v úsilí každého človeka, každej vlády, krajiny, ale aj každej organizácie znižovať ich aspekty spôsobujúce znečisťovanie životného prostrednia. Jednou zo základných možností, ako dosiahnuť ochranu životného prostredia je správať sa k našej prírode úctivo a vyhodnocovať si dopady našich činností pred ich samotným začatím. Nie je ničím výnimočným, ak krajiny, organizácie ale aj rádoví spotrebitelia zahŕňajú medzi svoje kritériá výberu také skutočnosti, ako napr. postoj k ochrane ŽP. Skvelým nástrojom poskytujúcim jasný záväzok na ochranu ŽP je prijatie ISO 14001.